Błędy oraz środki zaradcze

 

PROBLEMY TOWARZYSZĄCE KONFEKCJONOWANIU PRODUKTU

Etykietowanie: kod i/lub nazwa na etykiecie nie korespondują z zawartością puszki.

Przyczyny

Przeciwdziałanie

Błąd Działu Produkcji przy etykietowaniu

Nie zaleca się stosowania produktu, zastąp go
właściwym


Niestabilność pigmentów:
Podczas magazynowania jeden lub więcej pigmentów wchodzących w skład barwnika oddzielają się wypływając na powierzchnię. Oddzielanie się składników może być powodowane różnicą w ciężarze właściwym pigmentów zawartych w produkcie.

Przyczyny

Przeciwdziałanie

W przypadku produktów nie użytkowanych:
przedłuża się czas ich magazynowania

W obu przypadkach dobrze wymieszaj produkt
do uzyskania jednolitego koloru

W przypadku produktów będących w użytku:

nadmiernie rozcieńczonych, w następstwie nie
nadających się do dalszego zastosowania

Uwaga: Zanim przystąpisz do pracy z produktem mającym podobne problemy, sprawdź parametry jakościowe i upewnij się, że wymienione wady nie występują na wylakierowanym elemencie.

Żelowanie: postępujący i nieodwracalny proces żelowania produktów lakierniczych stwarza problemy przy aplikacji

Przyczyny

Przeciwdziałanie

Zbyt wysoka temperatura magazynowania

W każdym przypadku produkt nie nadaje się do
użytku, powinno wymienić się go na nowy. Taka
wymiana ma ogromne znaczenie przy
stosowaniu utwardzaczy poliuretanowych, których
niewłaściwe użycie powoduje liczne problemy
podczas aplikacji lakierów.

Wydłużony czas magazynowania

Wada produktu, niestabilność w czasie

W przypadku utwardzaczy poliuretanowych:
wchłanianie wilgoci z powietrza ze względu na
nieszczelność konfekcji

W przypadku otwieranych konfekcji: przedostanie
się niepożądanych dodatków powodujących
żelowanie (utwardzaczy, akcelerantów, itp.)


Opalizacja:
produkt jest niejednorodny

Przyczyny

Przeciwdziałanie

Utwardzacze poliuretanowe wchłonęły

wilgoć z powietrza (zobacz również ŻELOWANIE)

Użyj nowego produktu

Wada produktu spowodowana jest

brakiem kompatybilności składników, powstała
podczas magazynowania lub wskutek innych
przyczyn

W przypadku lakierów poliestrowych: w skutek
zbyt niskiej temperatury magazynowania
produktu wytrąca się parafina

Przed aplikacją produktów poliestrowych należy
ponownie rozpuścić zawarte w nich parafiny
umieszczając hobok w kąpieli wodnej. Mieszaj
zawartość puszki do całkowitego rozpuszczenia
wytrąconej parafiny. Tak przygotowany produkt
poliestrowy aplikuj w temperaturze otoczenia.


PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ PODCZAS APLIKACJI

Marszczenie się powłoki: wzrost lepkości produktu lakierniczego po przygotowaniu mieszanki (wymieszanie składników) lub w trakcie aplikacji

Przyczyny

Przeciwdziałania

Produkty utwardzane

Użycie niewłaściwego utwardzacza
(niekompatybilnego z pierwszym składnikiem
lub różniącego sie właściwościami podanymi w
karcie technicznej produktu)

Zaleca się używanie utwardzacza podanego w
opisie techniczym

Użyty utwardzacz nie nadaje się do użytku (w
szczególności z produktami poliuretanowymi)

Użyj innego utwardzacza (patrz również pkt.żelowanie)

Zły udział procentowy utwardzacza

Sprawdź kartę techniczną produktu

Przekroczenie czasu żywotności mieszanki (w
karcie technicznej podano czas, w którym należy
użyć produkt od mementu jego utwardzenia)

Produkt nie nadaje się do dalszego użytku.
Aplikacja produktu powinna nastąpić w czasie
podanym w karcie technicznej. Gdy czas
żywotności mieszanki się skończy dalsze
rozcieńczenie produktu nie da możliwości jego
ponownej aplikacji. W celu zmniejszenia ryzyka
wzrostu lepkości zaleca się zwiększyć udział
rozcieńczalnika na początku przygotowywania
mieszanki (Nie odnosi się do produktów
poliestrowych)

Wszystkie produkty lakiernicze

Parowanie rozcieńczalnika podczas aplikacji
produktu może być spowodowane następującymi
czynnikami:

  • Użycie zbyt szybko odparowującego rozcieńczalnika
  • Zbyt wysoka temperatura otoczenia
  • Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu aplikacyjnego

Kontroluj lepkość produktu podczas aplikacji,
uzupełniając rozcieńczalnik. Zwróć uwagę że
lepkość aplikacyjna może prowadzić do
następujących problemów:

  • Zmiana zdolności moczenia
  • Złe krycie
  • Powstanie pęcherzy
  • Pękanie powłoki

Nieregularna powierzchnia: zbyt duże wchłanianie lakieru przez drewno, nierównomierne rozkładanie się materiału na powierchni

Przyczyny

Przeciwdziałanie

Zła jakość podłoża: okleina, płyta wiórowa,
sklejka, panele z cienkiego włókna

Zmień cykl lakierniczy dostosowując go do
jakości podłoża, rozważ zastosowanie
specyficznych produktów (odpowiednio
przygotowane bejce, izolanty, podkłady
wypełniające, produkty o wyższej zawartości
masy suchej) stosując szczególne środki
ostrożności podczas aplikacji (kontroluj lepkość
roboczą i sposób aplikacji, a także grubość
naniesienia produktów)

Nieodpowiedni klej do forniru

Problem zazwyczaj powstaje w wyniku użycia zbyt
płynnego kleju (fornir powinien być klejony
bardzej lepkim produktem)

Szlifowanie powierchni drewna nieodpowiedniej
grubości papierem ściernym (lakier niewłaściwie
rozpłynął się na drewnie)

Do szlifowania użyj papieru o grubszym ziarnie,
co pozwoli na lepsze rozpływanie się lakieru na
drewnie

Do szlifowania powierzchni użyto papieru
ściernego o zbyt grubym ziarnie (drewno
wchłania zbyt dużą ilość bejcy i/lub podkładu)

Do szlifowania użyj papieru o drobnym ziarnie,
co ograniczy nierówną absorpcję

Zbyt niska lepkość robocza produktu
aplikowanego

Zwiększ lepkość roboczą produktu dodając
nierozcieńczony lakier

Zbyt cienka warstwa materiału wykończeniowego

Zwiększ ilość aplikowanego produktu

Produkt nie spełnia wymogów

Sprawdź w karcie technicznej zastosowanie
alternatywnego produktu


Złe krycie:
Brak jednorodności w kryciu powierzchni podczas aplikacji produktu

Przyczyny

Przeciwdziałanie

Słabe krycie

Zwiększ siłę krycia używając dodatków
zalecanych w karcie technicznej produktu

Użyty produkt jest zbyt kryjący

Zmień produkt na inny

Użyto zbyt lotnych rozcieńczalników (nadmierne
parowanie podczas aplikacji)

Użyj mniej lotnych rozcieńczalników

Zbyt niska wilgotność drewna (mniej niż 10%)

Dodaj odpowiedni rozcieńczalnik doprowadzając
produkt do optymalnej lepkości

 

Zwiększ wilgotnośc drewna do 10-16%

Zbyt wysoka wilgotność otoczenia (powyżej 90%)

Zmniejsz wilgotność otoczenia

Nieskuteczna instalacja elektrostatyczna
(niewłaściwe uziemienie)

Sprawdź uziemienie kabiny lakierniczej, sprzęt
lakierniczy, instalację elektryczną wspomagającą
produkcję

 
PROBLEMY UKAZUJĄCE SIĘ PO WYSUSZENIU

Utrata adhezji: brak przyczepności lakieru do powierzchni, lub między dwiema warstwami lakieru

Przyczyny

Przeciwdziałanie

Specyfika różnego typu podłoza (drewno
impregnowane żywicą, drewno egzotyczne,
laminaty, plastiki, i inne)

Aby osiągnąć pożądany efekt stosując produkt
do danego podłoża należy przestrzegać
wszelkich zaleceń podanych w karcie technicznej

Niewłaściwie dobrana bejca, króta hamuje
reakcję tworzenia powłoki lakierniczej
(szczególnie w przypadku PE)

Skontaktuj się z Działem Technicznym

Powłoka lakiernicza nie jest wystarczająco sucha
(szczególnie w przypadku lakierów PE)

Wydłuż czas schnięcia produktu lub podnieś
temperaturę i wentylację (w przypadku tuneli
suszarniczych)

Nieodpowiednie szlifowanie (przyczepnośc do
powierzchni można osiągnąć w procesie
fizycznym, poprzez adhezję do mikrocząstek
pozostawionych przez papier). Uzyskanie
przyczepności do powierzchni żle szlifowanej
(zbyt małej grubości ziarno papieru) jest
utrudnione

Dostosuj warunki szlifowania i odpowiednią
grubość papieru

Zbyt wysoka wilgotność podłoża (ok. 14%):
wilgoć może być spowodowana absorpcją
powietrza, lub kondensacją wilgoci powstałej w
wyniku zbyt szybkiego przejścia paneli z
chłodnego do ciepłego pomieszczenia

Dostosuj warunki w pomieszczeniu do
optymalnych. W chłodne dni pozostaw padłoże
do osągnięcia wymaganej temperatury

Zbyt usieciowane podkłady w wyniku
nadmiernego utwardzenia, zbyt szybkiej reakcji,
lub dodatku akceleratora (zbyt krystaliczna i
szklana powierzchnia nie pozwala na chemiczną
przyczepność lakieru)

Mieszankę lakierniczą wykonaj wg zalecen w
karcie technicznej. Szlifuj powłokę papierem o
gruszym ziarnie aby osiągnąć fizyczną
przyczepność

Przekroczenie maksymalnego czasu między
aplikacją warstw lakieru (tworzy się krystaliczna i
szklana powierzchnia nie pozwalająca na
chemiczną przyczepność lakieru

Aby unikąć utraty przyczepności warstw lakieru,
szlifuj każdą warstwę w celu przywrócenia
fizycznej adhezji. W przypadku stosowania
izolantów, aplikuj warstwę lakieru i kontynuuj
cykl po odpowiednim czasie.

Nadmierna kruchość powłoki w wybranych cyklach
lakierniczych

Patrz pkt: KRUCHOŚĆ POWŁOKI

Brak przyczepności materiału lakierniczego do podłoża: materiał lakierniczy nie jest kompletnie suchy

Przyczyny

Przeciwdziałanie

Niewłaściwe użycie, nieodpowiednia aplikacja, zły
czas schnięcia (niewłaściwy utwardzacz,
nieodpowiednia ilość utwardzacza, błędy podczas
rozcieńczania, niewłaściwe użycie opóźniaczy lub
inhibitorów, nieodpowiedni czas schnięcia i
temperatura, złe warunki aplikacyjne)

Patrz pkt. ZŁE SCHNIĘCIE

Produkt odbiega od standardu

Skotaktuj sie z Działem Techniczym

bielenie usłojenia: bielenie pojawia się na powłoce lakierniczej w okolicach porów drewna. Występuje na skutek niewłaściwego moczenia drewna. Bielenie ziarna częściej pojawia się po klilku dniach przy ciemnym drewnie lub na laminatach.

Przyczyny

Przeciwdziałanie

Blokowanie utwradzania powłoki lakierniczej
(zwłaszcza przy produktach PE) przez cząstki
zawarte w egzotycznych gatunkach drewna
(palisander, tik, itp.)
Bielenie ziarna pojawia się
na skutek nieprzereagowanego lakieru, który
osadził sie w porach

Użyj odpowedni izolant aby zabezpieczyć lakier
od negatywnego działania podłoża

Brak moczenia ścianek porów przy lakierowaniu
drewna otwartoporowego (mahoń, orzech, itp.)
Bielenie pojawia się gdy pory nie są
dostatecznie zwilżone

W celu dokładnego zwilżenia porów połóż
warstwę izolantu, lub zmień podkład na inny

Brak moczenia ścianek porów spowodowany
wypływaniem kleju mocznikowego zarówno w
drewnie naturalnym jak i na lamincie

Połóż warstwę izolantu, nastepnie aplikuj wodną
bejcę i połóż lakier nawierzchniowy, zwiększ
gęstość kleju aby zapobiec jego przedostaniu
sie do warstwy lakieru

Brak moczenia ścianek porów przez obecnośc
cząstek pyłu i kurzu po szlifowaniu

Bardzo dokładnie oczyść podłoże przezd
aplikacją lakieru

Niewłaściwa przyczepność lakieru do podłoża
wynikająca ze stosowania nieodpowiednich
produktów

Skontaktuj się z Działem Technicznym

Niewłaściwa przyczepnośc lakieru do podłoża
wynikająca z aplikacji produktu na mokrą
warstwę (wodnej bejcy, podkładu zawierającego
wolne rozcieńczalniki)

Upewnij się że lakier jest całkowiecie suchy
przed aplikacją kolejnego produktu

Zła aplikacja produktu, powłoka jest zbyt
krucha, w porach widoczny jest osad.

Użyj bardziej elastycznych produtków